• شما باید کابوس شب ماریا کری در سال نو را در میدان تایمز تماشا کنید

    شما باید کابوس شب ماریا کری در سال نو را در میدان تایمز تماشا کنید

    رها کردن محبوبیت “اندازه ایده آل” منجر به توصیه هایی مانند “افزایش اندازه فونت برای صفحه های بزرگ و کاهش اندازه فونت برای صفحه های کوچک” شده است. در حالی که یک معیار خوب تجربه خواندن را بهبود می بخشد ، این تنها یک قانون برای تایپوگرافی خوب است. یک قانون دیگر حفظ اندازه فونت